Het aandeel

 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt per 29 december 2007 € 92.000.000,00. Geplaatst en volgestort zijn 17.057.549 aandelen ad € 1,15.

Bekijk de actuele koers van het aandeel op de website van Euronext

Kerncijfers N.V.Bever Holding

Kerngegevens

Financiële verslagen

N.V. Bever Holding heeft op 12 augustus 2022 haar jaarrekening over 2021 gepubliceerd.
Hiernaast kunt u het jaarverslag van 2021 en voorgaande jaren downloaden.

Corporate Governance en Statuten

De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en de naleving daarvan. De raad van commissarissen en de raad van bestuur respecteren de beginselen van de Nederlandse Corporate Governance Code zoals die is opgesteld door de Commissie Corporate Governance op een aantal uitzonderingen na:

benoeming van een bestuurder voor een periode van maximaal 4 jaar (art. II.1.1)

De benoeming van de bestuurders bij Bever Holding is niet gebonden aan een bepaalde termijn. De bestuurders van Bever Holding kunnen te allen tijde door de aandeelhoudersvergadering ontslagen worden. Bever Holding acht het van belang dat de ervaring behouden wordt voor de onderneming en vindt het daarom niet van belang om bestuurders na vier af te laten treden.

bestuurder bezit niet meer dan twee commissariaten bij beursgenoteerde vennootschappen etc. (art II.1.7)

Bever Holding kiest, in afwijking van de code, voor een kwantitatieve benadering voor het aangaan van commissariaten door haar bestuurders. Bestuurders zullen uitsluitend na overleg met en goedkeuring van de raad van commissarissen, commissariaten aanvaarden bij andere (beursgenoteerde) vennootschappen. De raad van commissarissen beoordeelt de wenselijkheid en verenigbaarheid met het aan de orde zijnde commissariaat en de functie bij Bever Holding.

Reglement raad van commissarissen transacties in effecten anders dan die in de “eigen’ vennootschap (art. II.2.6)

Bever Holding is van mening dat de bestaande wet- en regelgeving ten aanzien van het handelen als privé-belegger adequaat is. Bever Holding gaat er van uit dat de prudentie van haar bestuurders naleving van deze regels genoegzaam verzekert. Bever Holding acht het daarom ook niet in het belang van de onderneming om beperkingen of voorschriften op te leggen aan het handelen van bestuurders als privé beleggers.

De maximale ontslagvergoeding bij onvrijwillig ontslag (art. II.2.7)

Ten aanzien van ontslagvergoedingen hanteert Bever Holding de uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomsten en laat zij zich leiden door de bestaande wet- en regelgeving op dit gebied. Indien de wetgeving wijzigt zal Bever Holding beoordelen of aanpassing van de arbeidscontracten mogelijk en noodzakelijk is. Vooralsnog genieten de bestuurders arbeidsrechtelijke rechtsbescherming zoals ieder medewerker

Corporate governance betreft de verhoudingen tussen de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bever Holding vindt toepassing van gedegen corporate governance-principes en evenwichtige verhoudingen tussen deze organen belangrijk. Het moet echter geen doel op zich zijn. Het daadwerkelijke doel is het creëren en behouden van een cultuur van eerlijkheid en integriteit. In onderstaande documenten zijn de verschillende onderdelen met betrekking tot corporate governance beschreven.

Aandeelhouders >3%

De aandeelhouders die meer dan 3 % van het uitstaande aandelenkapitaal, rechtstreeks dan wel middelijk, gemeld hebben bij het de AFM, register substantiële deelnemingen, zijn:

Meldingsplichtige

Rechtstreeks reëel

Middelijk reëel

R. van de Putte

12,45 %

55,44%

C.F.M. Rijs

15,57 %

0%

E.A. van den Brandhof

0 %

4,09%

Stichting Bevordering Aandelenbezit Schakel             4,93 %             0%
Stichting Beheer Zeewijk             3,37 %             0%