Directie & commissarissen

Directie
De heer W. J. Simon

Raad van Commissarissen
De heer W. J. Simon

Missie en Strategie

De missie van Bever Holding is om door het investeren in vastgoed en vastgoedontwikkeling winst te realiseren en daardoor een meerwaarde te creëren voor haar aandeelhouders. Bever Holding voorziet deze doelstelling te verwezenlijken enerzijds door de projecten in haar vastgoedportefeuille uit te ontwikkelen en daarmee meerwaarde te realiseren. Anderzijds zal worden gestreefd naar de verwerving van renderend (bestaand) vastgoed teneinde een positieve kasstroom te genereren. Bij de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille zal per project worden bezien of dit wordt toegevoegd aan het vastgoed in exploitatie dan wel wordt verkocht aan derden.

Aan de strategie om de gestelde doelen te bereiken zal in de komende jaren vorm worden gegeven. Hiertoe dient de organisatie op de gewenste schaal te worden gebracht door middel van autonome groei dan wel overname. Voor de uitbreiding van de vastgoedportefeuille zal Bever Holding als onderdeel van haar strategie streven een deel van de overnamesom in nieuw uit te geven aandelen Bever Holding te voldoen. Deze uitgifte van nieuwe aandelen zal alsdan kunnen bijdragen aan de groei van het eigen vermogen van Bever Holding.

Company structuur