Disclaimer

Algemeen
Deze internetsite wordt beheerd door N.V. Bever Holding. N.V. Bever Holding is een beursgenoteerde vastgoedmaatschappij. De aandelen van N.V. Bever Holding zijn genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam.
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Informatie
Hoewel N.V. Bever Holding zich inspant om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, verstrekt N.V. Bever Holding  geen enkele garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
N.V. Bever Holding beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
N.V. Bever Holding garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
N.V. Bever Holding , of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van N.V. Bever Holding of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan N.V. Bever Holding zendt, is niet gegarandeerd. N.V. Bever Holding raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan N.V. Bever Holding te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan N.V. Bever Holding te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

N.V. Bever Holding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan N.V. Bever Holding of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van N.V. Bever Holding.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
N.V. Bever Holding behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.